Skogsvårdsåtgärder Slottsskogen 2014

Kartbild:
Karta (öppnas i eget fönster)


Det är 4 områden som föreslås åtgärdas. Omfattningen framgår av kartan.
Område 1: I detta område skall de flesta granarna avverkas. Vissa grangrupper blir kvar men glesas ur medan samtliga tallar och lövträd sparas. Riset får ligga kvar, men närboende får gärna elda upp det eller på annat sätt ta hand om det.

Område 2: Gallring i ett område som är idag lövdominerat, målet är ett fortsatt lövbestånd med lite färre träd men grövre. De mest blockrika delarna lämnas utan åtgärd. Ungefär 25 – 30 % av dagens stammar tas bort. Riset lämnas kvar.

Område 3: En mer eller mindre talldominerad skog, utglesning skall ske med mellan 25 – 40 %, allt beroende på hur tät skogen är idag. Riset lämnas kvar. En del blockområden lämnas utan åtgärd.

Område 4: En granåker som är en liten del av ett större granbestånd. Här tas all gran bort medan i stort sett all tall och löv lämnas. Riset körs ut för flisning Återplanteras med löv om något år. Förutom dessa åtgärder kommer slyröjning att ske inom de områden som tidigare gallrats och där nytt sly har växt upp som behöver tas bort för att undvika för tät underväxt. Ett par områden där gran tagits bort kommer nya träd att planteras, i första hand lövträd som björk och fågelbär. Ett par områden med lite äldre täta slydungar kommer att röjas igenom.

Innan avverkningen startar kommer information att delas ut till de närboende och även informationsträffar planeras där man kan lämna synpunkter. Man kommer att ges möjlighet till att lägga synpunkter på träd som skall sparas/tas bort inom de närmaste 15 metrarna från den egna tomten.

Staffan Dackman 

Mer information och frågor kan ni ställa till skogsvårdsgruppen genom att kontakta:
Kontakta skogsvårdsgruppen

Skogsvårdsåtgärder 2013