Skogsvårdsåtgärder Slottsskogen 2013

Kartbild:

Karta (öppnas i eget fönster)

Det är 3 områden som föreslås åtgärdas. Omfattningen framgår av kartan.

Område 1: I detta område skall all gran avverkas, samtlig tall och löv sparas. I stort sett allt ris kommer att köras bort. Nästa år skall här planteras mer lövträd, björk och enstaka fågelbär. I slänten upp mot berget gallras det bland asparna. I detta område finns inge registrerade fynd av bombmurkla.

Område 2: Gallring i en i stort sett ren tallskog, målsättningen på sikt är att skapa en ”pelarsal” med grova tallar. En fornlämning finns i området, den markeras ut så att körskador inte kan ske.

Område 3: I denna ”granåker” är tanken att skapa luckor för att ge möjlighet till uppslag av yngre träd för att skapa en mer varierad skog. De delar som ligger på lite högre mark gallras igenom. Längs de diken som finns avverkas en rad av gran närmast dem för att skapa en kantzon mot vattnet med yngre träd, förhoppnings vis löv. Skulle det inte ske planterar vi löv, det gäller även i de luckor där ingen ny skog kommer spontant. Om allt fungerar gör vi en fast överfart över det södra diket, den kan även bli till nytta om Skidklubben vill göra ett spår genom området. Då gör vi även viss uthuggning för att skapa en bra möjlighet för snön att nå marken.

Staffan Dackman