Underhåll

Det löpande underhållet är i huvudsak översyn av lyktstolpar, vägskyltar m.m. som kanske måste bytas eller riktas upp, lagningar av diverse skador på vägbeläggningen samt rensning av sly i diken som gränsar mot allmänningar. 

Vi vill här påpeka att det alltid är tomtägarens skyldighet att rensa diken vid egen tomt som gränsar mot vägen. Det får under inga omständligheter växa sly eller träd vars rötter går in under vägbanan.