Historik

Vägföreningen bildades 1971, samtidigt med Slottskogens samfällighetsförening. Det var länsstyrelsen som genom en förättning beslutade att det skulle finnas både en väg och samfällighetsförening. 

Under många år hade båda föreningarna samma styrelse. Men i slutet av 80-talet blev arbetet med att få kommunen att ta över en del av vägnätet så betungande, att man beslöt att vägföreningen skulle representeras av en helt självständig styrelse. 1991 gjorde dåvarande styrelse en framställan om ett kommunalt vägövertagande av vägarna. Efter diverse olika turer kom styrelsen och kommunens tjänstemän fram till ett för bägge parter acceptabelt avtalsförslag. 

Förslaget avslogs tyvärr i juni 1992 av politikerna i kommunstyrelsen. Motiveringen var att det hade satsat tillräckligt på Slottsskogen redan, d.v.s. skolan, daghemmet, utrustande av frivillig brandkår samt beslut om byggande av Slottsskogenleden över Söderskogen. 

Eftersom ett totalt vägövertagande ej var möjligt vid den tidpunkten har styrelsen arbetat för att i första hand förmå kommunen att överta drift och underhåll på de vägar som är av genomfarts karaktär. 

1992 övertog kommunen underhållet av centrumleden. 

1996 övertog kommunen underhållet av Dammenleden och Bengtsbodaleden i sin helhet samt Österkvarnsleden till 60%. 

1997 slutförde kommunen arbetet med att knyta ihop Dammenleden - Bengtsbodaleden med Slottsskogsleden.