Skogsvårdsåtgärder inom Slottsskogen 2016

Inom de markerade områdena kommer följande att utföras:

Röd gräns:
Gallring med syfte att skapa en lite glesare skog, löv sparas för gran och tall. Inom vissa delar mest avverkning av enstaka tall.

Gul gräns:
Plockhuggning av enstaka träd för att skapa en bättre kontakt med stranden.

Blå gräns:
Slutavverkning av ett område med åkermarksgran, planteras med björk och lärk våren 2017.

I övrigt kommer det att utföras slyröjning inom tidigare gallrade områden. Närmare planering senare.

Områdena framgår av bifogad karta.

Flera informationsmöten har hållits för de närboende som berörs av åtgärderna.

Åtgärderna är godkända av Håbo kommun.

Ladda ner karta

Karta2016