Härmed kallas medlemmarna i Slottsskogens Samfällighetsförening till ordinarie årsstämma. Obs tre veckors kallelsetid


TID: Söndagen den 20 mars 2016, kl. 10.00

PLATS: Bygdegården, Skokloster


DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

3. Val av ordförande för stämman.

4. Val av protokollskrivare.

5. Val av 2 justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

7. Godkännande av dagordningen.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9. Föredragning av revisorernas berättelse.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

13. Fråga om arvoden för 2016.

14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 2016, samt framläggande av debiteringslängd 2012, 2013, 2014 och 2016.

15. Val av styrelse och styrelseordförande. (Kvarstående är Arne Sandin. Val ska göras av 4 st ledamöter samt val av 3 st suppleanter.)

16. Val av 2 revisorer varav 1 sammankallande samt suppleant.

(Nuvarande ordinarie Lena Wrigmar och Ulrika Agbrink, suppleant Olle Eklund)

17. Val av valberedning. (Nuvarande Leif Lindqvist, Gunnel Kroon).

18. Motion angående återställande av gångväg. Bilaga 1.

19. Övriga frågor.

20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

21. Avslutning.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
Ifråga om omröstning m m gäller §§ 48, 49, 51, och 52, lagen om förvaltning av samfälligheter.


"Medlem får utöva sin rösträtt genom annan medlem som ombud, om giltig fullmakt föreligger.
Ingen får vara ombud för mer än en annan medlem"


Skokloster i mars 2016.


Slottsskogens Samfällighetsförening

Styrelsen


Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt budget och debiteringslängd för 2016 finns att få via föreningens hemsida, www.slottsskogenssf.se.

Handlingarna går även att hämta hos Staffan Dackman, Koralvägen 8, alternativt via e-post a.s.dackman@telia.com

 

 

<< Ladda ner kallsen här >>