Härmed kallas medlemmarna i Slottsskogens Samfällighetsförening till extra stämma.

TID: Torsdagen den 22 september 2016, kl. 19.00
PLATS: Bastun

DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av protokollskrivare.
5. Val av 2 justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Fyllnadsval till styrelsen.
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 2012,2013,2014 och 2016 samt framläggande och beslut om debiteringslängd 2012, 2013, 2014 och 2016.
10. Övriga frågor.
11. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
12. Avslutning.
Ifråga om omröstning m m gäller §§ 48, 49, 51, och 52, lagen om förvaltning av samfälligheter.
”Medlem får utöva sin rösträtt genom annan medlem som ombud, om giltig fullmakt föreligger. Ingen får vara ombud för mer än en annan medlem”
Skokloster i september 2016.

Slottsskogens Samfällighetsförening
Styrelsen

Filer.
Budget 2016
Debiteringslängd 2016 just 160815
Debiteringslängd 2014 ff-dag 2016-10-15
Resultat-Budgetrapport 2014
Debiteringslängd 2013 ff-dag 2016-10-15
Resultat-Budgetrapport 2013
Debiteringslängd 2012 ff-dag 2016-10-15
Resultat-Budgetrapport 2012