Skogsvårdsåtgärder inom Slottsskogen 2017

Inom de markerade områdena kommer följande att utföras:

Områden där avverkning skall göras 2017, gränser för avverkningen är inritade med röd färg.
Samtliga åtgärder är godkända av Håbo kommun.

Område 1:
Mellan Lur och Kullavägen.
Efter att flera boenden har hört av sig om att få bort träd så utförs en gallring/plockhuggning i området.
Målet är att det skall bli mer lövdominerat och att få ett mer tillgängligt område.
Informationsmöten kommer att hållas under december månad och då får de närboende få information och få band för att få möjlighet att markera ut träd som man vill ha kvar eller få bort.

område1

 

Område 2:
O
mråde längs Upplandsleden och mot nya ledningsgatan.
I detta område som består till stora av dålig gran avverkas all gran medan löv och tall lämnas kvar.
Orsaken är att granen sakta men säkert dör och faller ner över leden.
Där kommer vi sedan att plantera mer björk och eventuellt lärk.björk och eventuellt lärk.

område2

 

Område 3:
Här gallrade vi fram ett rent lövbestånd för ca 8 år sedan, nu behöver det glesas ut för att lövträden skall få utrymme för sina kronor.
I kantzonen mot tomterna längs Rotevägen och Fäbodvägen kan enstaka träd tas bort om ägarna så tycker.

område3

 

Område 4:
Avverkningen görs efter önskemål av de boende.
Området liggen mellan Koralvägen och tomterna vid Palatsvägen.
Granen tas bort och tall och löv sparas förutom de som är markerad med orange färg.
Om möjligt skal även träd mellan Palatsvägen 4 och 6 tas bort.

område4

Samtliga åtgärder är godkända av Håbo kommun.