Härmed kallas medlemmarna i Slottsskogens Samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.

Obs tre veckors kallelsetid

TID: söndagen den 19 mars 2017, kl. 10.00, kaffe med bröd finns från 9.45.
PLATS: Bygdegården, Skokloster

DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av protokollskrivare.
5. Val av 2 justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
13. Fråga om arvoden för 2017.
14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 2017
15. Val av styrelse och styrelseordförande. (Kvarstående är Elisabet Ljung, Tove Landen, Joacim Wetterström. Val ska göras av 2 ledamöter samt val av 3 st suppleanter.)
16. Val av 2 revisorer varav 1 sammankallande samt suppleant. (Nuvarande ordinarie Lena Wrigmar och Ulrika Agbrink, suppleant Olle Eklund)
17. Val av valberedning. (Nuvarande Leif Lindqvist).
18. Motion.
19. Övriga frågor.
20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
21. Avslutning.

Motioner skulle vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
Ifråga om omröstning m m gäller §§ 48, 49, 51, och 52, lagen om förvaltning av samfälligheter.

”Medlem får utöva sin rösträtt genom annan medlem som ombud, om giltig fullmakt föreligger.
Ingen får vara ombud för mer än en annan medlem”

Skokloster i februari 2017.
Slottsskogens Samfällighetsförening.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 samt budget 2017 finns att få via föreningens hemsida, www.slottsskogenssf.se .


Samtliga handlingarna går även att hämta hos Staffan Dackman, Koralvägen 8, alternativt via e-post a.s.dackman@telia.com